Privacyverklaring Stichting Rijk Voor Arm
Stichting Rijk Voor Arm verwerkt zorgvuldig de persoonsgegevens van gezinnen die om verjaardagsdozen vragen. Deze privacyverklaring zet uiteen hoe Stichting Rijk Voor Arm omgaat met aspecten als persoonsgegevens, cookies en gegevensbeveiliging. Stichting Rijk Voor Arm bewaart de persoonsgegevens die zij verzamelt alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of zoals anders voorgeschreven door de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Algemene informatie

 

Verzoeken om verjaardagsdozen
Stichting Rijk Voor Arm verwerkt zorgvuldig de persoonsgegevens van kinderen verstrekt door aanvragers van verjaardagsdozen. Stichting Rijk Voor Arm verzamelt alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om Stichting Rijk Voor Arm in staat te stellen haar diensten te verlenen, en houdt geen verjaardagenbestand bij. Het register van verwerkingen geeft aan wat voor soort persoonsgegevens dit zijn.

 

Overige verwerking
Stichting Rijk Voor Arm verwerkt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zoals reclame of aanbiedingen van derden. Stichting Rijk Voor Arm houdt zich bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens aan de privacywetgeving van de AVG. Stichting Rijk Voor Arm bewaart persoonsgegevens alleen zolang de aard van de inhoud nodig is om de stichting haar diensten te kunnen verlenen.

 

Toestemming
Stichting Rijk Voor Arm heeft haar partners gevraagd om in hun procedures een verzoek om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op te nemen wanneer een aanvraag voor een Verjaardagsdoos wordt ingediend, in overeenstemming met de privacywetgeving uiteengezet in de AVG. Stichting Rijk Voor Arm sluit ook verwerkers overeenkomsten met haar partners. De persoonsgegevens die nodig zijn om de diensten te verlenen, allemaal in de ruimste zin, worden alleen verwerkt en / of bewaard als hiervoor expliciet toestemming is gegeven. Uitdrukkelijke toestemming wordt geacht te zijn gegeven door het verstrekken van persoonlijke gegevens.

 

Cookies
Stichting Rijk Voor Arm maakt op haar website gebruik van cookies. Lees voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

 

Doeleinden
Stichting Rijk Voor Arm verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Diensten met betrekking tot de levering van verjaardagsdozen
* Om het vrijwilligersbeleid te implementeren
* Om teamuitjes en evenementen te organiseren
* Om de donoradministratie uit te voeren
* Om een ​​digitale nieuwsbrief te verzenden (de nieuwsbrief bevat een link om u af te melden)
Stichting Rijk Voor Arm heeft de soorten persoonsgegevens die zij verwerkt, de verwerking zelf en de bewaartermijnen beschreven in haar register van verwerkingen.

 

Beveiliging
Stichting Rijk Voor Arm heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, conform de bepalingen van de AVG. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van gegevens, neem dan contact op met Stichting Rijk Voor Arm.

 

Inbreuk op de gegevensbeveiliging
Elke inbreuk op gegevens worden geregistreerd, gedocumenteerd en gerapporteerd aan de aanvrager door de Stichting Rijk Voor Arm. Het datalek, de gevolgen en de getroffen maatregelen worden beschreven.

Toegang tot, rectificatie of verwijdering van gegevens
U kunt toegang vragen tot en tot rectificatie, overdraagbaarheid of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of informatie over de verwerking van deze gegevens (zie contactgegevens). Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens van Stichting Rijk Voor Arm.
E-mail: info@stichtingrijkvoorarm.nl
Tel. : 06-17007806
Kamer van Koophandel Leeuwarden : 60833629

 

Stichting Rijk Voor Arm behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.